• 2010/10/09

  ساسان بابا تۋرالى تاريحي دەرەك - [تاڭداۋلى ماقالالار]

   جاس تالاپكەر ، قالەمگەر اعامىز امانجول يمانالى ۇلىنىڭ جۋىردا قالام تەربەگەن ساسان بابامىز تۋرالى ەڭبەگىنىڭ دىبىس نۇسقاسىن جاريالاپ وتىرمىز. تىڭداپ كورىپ قىمباتتى ۇسىنىستارىڭىزدى بەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز.

  اۆتورى :امانجول يمانالى ۇلى

  وقىعان دەكتور: ەسبول مۇراتجان ۇلى

   

   

   

   

   

   ساسان بابانىڭ ساعىم سۋرەتى

  سۋرەتتى سىزعان: ءابدىماجيت ەرتۋعان ۇلى

   

   

   

   

   

   

   

   

  分享到: