• 2010/08/18

  حوش ەندى حوش بەس جىلىم - [ولەڭدەر]

  حوش ەندى حوش بەس جىلىم


  ءومىر سونداي قاسيەتكە باي ۇعىم ،

  تولقىنىندا تولقىىپ باراد قايىعىم.

  بەس جىل دەگەن بەس مينوتتىق ساعىمىن ،

  ۇندەمەستەن ۇرلاپ كەتتى تاعى كۇن.


  ۇندەمەستەن ۇرلاپ كەتتى تاعى كۇن،

  كىمنەن كورەم،كىمگە ايتامىن ايىبىن؟

  بار تىلەرىم ساباقتاسىم، باۋىرىم،

  ۇمىتپاڭدار مەن سەكىلدى تاۋ ۇلىن.


  شولتاڭ ەتىپ ساقالىنداي ەشكىنىڭ ،

  وتە شىقتىڭ ، حوش ەندى
  حوش بەس جىلىم .

  سەنەن تالاي قابىلدادىم تەكتى ۇعىم ،

  قادىرىڭدى بىلمەي كەتسەم كەش بۇگىن .


  بالا داۋرەن، وقۋشىلىق بال داۋرەن ،

  قالىپ باراد ءانىن ارى جالعاۋمەن .

  ەندى بىزدەر الىسامىز ارمانمەن ،

  اڭگىمەدە ءتىل تابىسىپ شالدارمەن .

  分享到: