• 2012/03/30

  كۇنەس اۋدانىنىڭ 2012-جىلعى ناۋرىز كونسەتى - [تاڭدامالى كەسكىندەر]

  ۇلىقتاعان اتا بابا داستۇرىن ،

   مىناۋ قانداي ءساليحالىء ساتتى كۇن.

   ال قانەكي توراپتاستار كورىڭدەر

   كۇنەستەگى ناۋرىزدىڭ شاتتعىن.

   

   

  分享到: