• 2011/03/22

  ارۋاعىڭمەن قولداي جۇر... - [ولەڭدەر]

  ارۋاعىڭمەن قولداي جۇر...

  بەكمۇقامەت نۇردانبەك ۇلى

   

  باعاسىنا باسقانىڭ باس قاتىرماي،

  ءوز باعامدى السامشى ات باسىنداي.

  شەشىلمەيتىن تاعىردىم ءبىر تەڭسىزدىك ،

  ال عۇمىرىم ءدال سونىڭ جاقشاسىنداي.

   

  وتەدى ءومىر ۋاقىت كۇتتىرمەيدى ،

  جەتەدى اجال ءبىر كۇنى ءبىتتىڭ دەيدى.

  ءبىز دە وتەمىز ومىردەن وستىپ جۇرىپ ،

  باعامىزدى ەل ۇقپاسىن ، ۇقسىن مەيلى.

   

  از عۇمىردا ارىمدى ازىق قىلىپ ،

  وتەر بولسام جارار ەد جازىپ- سىزىپ.

  نە قىلايىن باسقانىڭ پالساپاسىن ،

  الارىمدى الايىن قازىپ تۇرىپ .

   

  الارىمدى العانشا قازىپ شىعىپ،

  كەتپە مەنىڭ بويىمنان شابىت قۇرىپ.

  جيىرمامنىڭ جالىنىن جالىنداتپاي

  وتىزىمدا جۇرەمبە ساۋىق قۇرىپ.

   

  ءتىرى جۇرىپ تىرىپ ەتپەي جاتام قالاي،

  و، تالابىم ،  تايپالعىن تاساڭداماي.

  ارۋاعىڭمەن قولداي جۇر ۇلى بابا-

  اباي ، مۇحتار، ءبىر جان سال، اقاندار اي...


  分享到: